VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PROFIL SPOLOČNOSTI

Názov: WO-MAN-LR s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“)
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 70576/B
Sídlo: Staré Grunty 162
IČ: 36579726
DIČ: SK 202 182 2902
www.ladovcovavoda.sk

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1     Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)  upravujú práva a povinnosti   Spoločnosti a zákazníka, ktorým je konečný spotrebiteľ na území Slovenskej republiky, pri dodávkach produktov Spoločnosti (ďalej len „Zákazník“).

2.2.    Tieto VOP neupravujú práva a povinnosti Spoločnosti a zákazníka, ktorým je podnikateľ nakupujúci produkty, či užívajúci služby Spoločnosti za  účelom svojho podnikania.

3. PRODUKTY SPOLOČNOSTI

3.1.     Spoločnosť ponúka tieto základné produkty:

  • 3 galónový (11,3 litra) sklenený barel vody Aqua Angels,
  • 0,25 litrová sklenená fľaša vody Aqua Angels,
  • 0,75 litrová sklenená fľaša vody Aqua Angels,
  • 0,70 litrová hliníková fľaša vody Aqua Angels,
  • 0,33 litrová hliníková fľaša vody Aqua Angels,

3.2.     Spoločnosť ponúka okrem iného aj tieto vedľajšie produkty:

  • Aquamat SlimCool pre výdaj vody Aqua Angels z 11, 3 litrových barelov,
  • Sanitácia Aquamatu SlimCool
  • Pumpička elektrická na výdaj vody Aqua Angels z 11,3 litrových barelov

3.3.     Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo meniť ponuku základných produktov.

4. OBALY

4.1.    Produkt špecifikovaný v bode 3.1.a) je dodávaný Zákazníkovi v 3 galónových (11,3 litra) sklenených bareloch v ochrannej prepravnej drevenej bedni

(sklenený barel a ochranná transportná drevená bedňa ďalej všeobecne len „Obal“).

4.2.     Cena za 1 (jeden) kus obalu je určená podľa aktuálneho cenníka Spoločnosti k dátumu objednávky Zákazníka.

4.3.    Zákazník je povinný zaplatiť sumu za počet obalov, ktoré používa počas odberu vody

4.4.    Zákazník môže po ukončení odberu produktu špecifikovaného v bode 3.1. a) vrátiť   Spoločnosti (najneskôr do 10 dní) všetky obaly, pričom Spoločnosť ich odkúpi naspäť za plnú cenu, za akú ju Zákazník zakúpil. 

4.5.    Spoločnosť odkúpi obaly jedine v tom prípade,  ak sú obaly nepoškodené v súlade s predchádzajúcim bodom.

5. AQUAMAT SLIMCOOL

5.1.     Výrobcom aquamatu SlimCool je Ebac Ltd, Veľká Británia.

5.2.    Spoločnosť predáva aquamat SlimCool jedine pre výdaj vody Aqua Angels z 11,3 litrových sklenených barelov.

5.3.    Spoločnosť poskytuje šesťmesačnú záruku  na prístroj. Táto záruka sa netýka meniteľnej sanitácie.

5.4.    Zákazník je povinný si pri prevzatí aquamatu SlimCool skontrolovať jeho stav a funkčnosť. Chyby zistené pri prevzatí je Zákazník povinný reklamovať ihneď.Chyby, ktoré mal aquamat SlimCool pri prevzatí, avšak zákazník ich nemohol pri prevzatí zistiť, je Zákazník povinný reklamovať bezodkladne od okamžiku zistenia.

5.5.     V reklamácii je Zákazník povinný vady aquamatu SlimCool popísať a uviesť, ako sa         prejavujú.

5.6.     Spoločnosť je povinná odstrániť reklamovanú chybu v primeranom čase.

5.7.    Výrobca Aquamatu SlimCool a Spoločnosť odporúča vykonávať sanitáciu minimálne 4x(štyrikrát) ročne s ohľadom na udržanie kvality vydávanej vody. Sanitácia Aguamatu SlimCool je kompletná výmena častí, ktorá prichádza do styku s vodou. Sanitácia sa vykonáva u zákazníka, ktorý je zodpovedný za objednanie sanitácie. Spoločnosť nenesie záruku za kvalitu vydávanej vody v prípade neuskutočnenej sanitácie aquamatu SlimCool v doporučenom termíne.

5.8.    V prípade akejkoľvek škody spôsobenej prevádzkov aguamatu SlimCool je zákazník povinný okamžite nahlásiť udalosť Spoločnosti, najneskôr však nasledujúci deň po udalosti, vrátane zabezpečenia preukázateľnej fotodokumentácie. Na neskoršie reklamácie sa nebude brať ohľad.

6. OBJEDNANIE PRODUKTU

6.1.     Objednávka môže byť vybavená:

Telefonicky na telefónnom čísle +421 903 78 08 78 alebo +421 903 78 08 77
E – mailom na adrese office@aqua-angels.sk
Prostredníctvom objednávkového formuláru na webových stránkach Spoločnosti,  ladovcovavoda.sk
6.2.    Objednávka bude vybavená v pracovnej dobe, v pondelok až v piatok od 08.00– 16.00      hodín. Objednávka zaslaná po pracovnej dobe bude vybavená nasledujúci pracovný deň.

6.3.     Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:

Svoju identifikáciu, pod ktorou je alebo bude vedený v Spoločnosti,
 Názov a množstvo objednávaných produktov,
Dodaciu adresu,fakturačné údaje a telefónny kontakt na prijímateľa.
6.4.    Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná         za neúplnú. Objednávka sa považuje za úplnú až okamihom doručenia spresňujúcich alebo doplňujúcich údajov.

7. DODANIE PRODUKTU ZÁKAZNÍKOVI

7.1.    Spoločnosť nebude účtovať Zákazníkovi dopravné za produkty v minimálnej hodnote 76 Eur (sedemdesiatšesť) v maloobchodných cenách, vrátane DPH v Bratislave. Mimo Bratislavy je minimálna hodnota objednávky 114 Eur (jedenstoštrnásť) v maloobchodných cenách, vrátane DPH.

Pri nižšej objednávke je Zákazník povinný uhradiť cenu dopravy podľa aktuálneho cenníku Spoločnosti k dátumu objednávky.

7.2.    Spoločnosť dodá Zákazníkovi produkty na dohodnutú adresu v pracovnej dobe, najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od prijatia objednávky v oblasti Bratislava ,do iných oblastí to bude podľa dohody so Zákazníkom. Ak je dodanie požadovaných produktov možné jedine v dlhšom dodacom termíne, Spoločnosť Zákazníka na túto skutočnosť upozorní. Prostredníctvom oprávnených osôb si môžu zmluvné strany dohodnúť dodávku produktov aj mimo času a miesta dodania. Kupujúci je povinný takto dodané produkty prevziať a prevzatie potvrdiť. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť takto dodané produkty podľa tohto bodu ZOP prevziať, vzniká mu povinnosť zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku nákladov spojených s dopravením produktov do miesta plnenia, pričom za náklady spojené s dopravením produktov do miesta plnenia sa považujú cestovné náklady a cena práce osôb poverených prepravou, naložením a vyložením produktov.

7.3.    V prípade, že je potrebné z dôvodu na strane Zákazníka doručiť produkt opakovane, je Zákazník povinný vždy uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením produktu.

7.4.    Zákazník je povinný skontrolovať dodané produkty, to znamená neporušenosť obalu. Po skontrolovaní dodaných produktov je Zákazník povinný podpísať dodací list alebo faktúru a potvrdiť tak prevzatie produktu.

7.5.    Nebezpečenstvo vzniku škody na produktoch prechádza na Zákazníka okamihom prevzatia produktu.

7.6.    Vlastnícke právo k produktom prechádza na Zákazníka prevedením kúpnej sumy v prospech účtu Spoločnosti.

7.7     Spoločnosť nesie záruku za kvalitu vody do okamihu otvorenia originálneho obalu Zákazníkom.

8. KÚPNA CENA PRODUKTOV, SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY PRODUKTOV

8.1.    Kúpna cena produktov Spoločnosti je určená aktuálnym cenníkom Spoločnosti k dátumu objednávky Zákazníka.

8.2.     Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo upraviť cenník Spoločnosti.

8.3:    Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodané produkty bezhotovostným prevodom pred dodaním produktov  na      účet Spoločnosti uvedeným na faktúre / daňový doklad alebo v hotovosti pri prevzatí produktu.

8.4.    V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamžikom pripísania príslušnej čiastky v prospech Spoločnosti.

8.5.    Kúpna cena za dodané produkty je splatná do dátumu uvedeného na faktúre / daňového dokladu uvedeného Spoločnosťou.

8.6.    V prípade, že sa Zákazník ocitne v platobnej neschopnosti splácania kúpnej ceny alebo jej časti, má Spoločnosť právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň nesplácania.

8.7.    Pokiaľ má Zákazník voči Spoločnosti neuhradené záväzky po splatnosti, Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžadovať od Zákazníka platbu neuhradených záväzkov v hotovosti a to vrátane novo objednaných produktov. Pokiaľ Zákazník túto podmienky neakceptuje, vyhradzuje si Spoločnosť právo dodať mu objednané produkty až po tom, čo všetky svoje záväzky voči Spoločnosti uhradí.

9. SKLADOVANIE A NAKLADANIE S PRODUKTAMI

9.1.    Na zachovanie kvality základných produktov Spoločnosti je Zákazník povinný skladovať základné produkty na tmavom a chladnom mieste a chrániť ich pred priamym slnečným žiarením, a dodržiavať dátum spotreby vyznačených na základných produktoch.

9.2.    Spoločnosť nenesie záruku za kvalitu vydávanej vody v prípade nedodržania bodu 9.1. Zákazníkom alebo používaním daného produktu v rozpore s informáciami uvedenými na obale či etikete produktu.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1   V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len GDPR) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti WO – MAN – LR s.r.o.  s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov napr. Zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Spoločnosť je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov pod číslom 16352. Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov ako aj detailné podmienky nakladania s osobnými údajmi sú prístupné pre zákazníkov na webovej stránke spoločnosti  https://www.ladovcovavoda.sk/gdpr/.

11. VYŠŠIA MOC / MIMORIADNE UDALOSTI

11.1.   V prípade mimoriadnych okolností nad rámec rozumnej kontroly, ako je vojna, epidémia, stávky, nepokoje, kriminalita alebo udalosti prírodných rozmerov ako hurikán, záplavy, zemetrasenie, sopečné výbuchy a podobne, v takýchto prípadoch je vylúčená zodpovednosť Spoločnosti.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.  Tieto VOP sú záväzné pre všetkých Zákazníkov Spoločnosti, pokiaľ individuálne zmluva neustanovuje inak.

12.2.  V prípade dodávky iných produktov, ako je špecifikované v bode 3,sa tieto VOP použijú jedine podporne a to v otázkach, ktoré nie sú medzi Zákazníkom a Spoločnosťou dohodnuté individuálne.

12.3.  Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z..

12.4.  Zákazník súhlasí, že prípadne spory z vyššie uvedených vzťahov medzi Spoločnosťou a zákazníkom budú riešené miestnym príslušným orgánom podľa sídla Spoločnosti. Rozhodujúcim právom je právna úprava  Slovenskej republiky.

12.5.   Odoslaním objednávky si zákazníci prečítali všeobecné obchodné podmienky    Spoločnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti https://www.ladovcovavoda.sk/vop/.

12.6.   Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zmeniť uvedené VOP.

12.7.   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5..2018.